Helin, Outi (2021) Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina : Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 21.

Tämä työpaperi on kirjoitettu osana Ulkopoliittisen instituutin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aleksanteri-instituutin tutkimushanketta ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Hanke on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hankkeen tavoitteena on
tuottaa tietoa Pohjois-Euroopan alueen roolista Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, sekä vahvistaa yhteyksiä ja yhteisymmärrystä venäläisten tutkijoiden kanssa tieteellisten työpajojen kautta. Hankkeessa järjestetään kansainvälisiä työpajoja, joiden teemat ovat: uhka, kamppailu ja naapuruus. Tässä työpaperissa keskitytään naapuruusteemaan ja tarkastellaan Venäjän naapuruuteen liittyvää kansainvälistä tutkimusta ja analysoidaan Pohjois-Euroopan alueen käsittelyä Venäjällä julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa.

Kirjallisuuskatsauksen ja venäläisen tutkimuskirjallisuuden analyysin perusteella voidaan todeta, että Pohjois-Eurooppaa Venäjän naapurina tai siihen kuuluvia yksittäisiä maita käsitellään tutkimuskirjallisuudessa verrattain vähän. Venäjänkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käsitellään samankaltaisia teemoja kuin läntisessä tutkimuskirjallisuudessa. Julkaistuista tutkimuksista ja puheenvuoroista pääosa käsittelee Venäjää Euroopan unionin naapurina. Tämän lisäksi turvallisuuspolitiikan kysymykset, erityisesti Suomen ja Ruotsin suhde Natoon, ovat keskeinen aihe. Osassa turvallisuuden teemaan liittyvissä venäläisissä artikkeleissa kuvastuu Venäjän virallisen linjan mukainen tulkinta. Ennen kirjallisuuskatsausta esitellään keskeiset käsitteet, joiden avulla kuvataan ja määritellään Venäjän naapuruuspolitiikan tavoitteita ja lähtökohtia. Käyttämällä naapureista eri ilmaisuja Venäjä ilmentää suhtautumistaan ja naapuruuspolitiikkaansa kyseistä valtiota kohtaan.

Aiemman Venäjän naapuruuteen liittyvän tutkimuskirjallisuuden ja venäläisen tutkimuskirjallisuuden läpikäynti tarjoaa lähtökohtia tutkimushankkeen seuraaviin vaiheisiin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s