We are inviting applications in both Finnish and English to our at panel Sotatieteiden päivät 2023 organized by Finnish National Defence University and Suomen Sotatieteellinen Seura ry on 11th and 12th of October 2023.

You may find further information on the event and the link for applying at: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/-/esitelmakutsu-sotatieteiden-paivat-2023

Deadline on Call for papers is the 11th of June 2023.

Please find the description of our panel session in English and Finnish below.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact Research assistant Santeri Kytöneva (santeri.kytoneva@mil.fi).

Russia panel session

We are inviting presentations by researchers from both military and civilian backgrounds focusing on Russia research in the military-scientific context. Our panel looks to develop comprehensive understanding on Russia’s actions and goals in the current world setting. Russia’s large-scale invasion against Ukraine started on the 24th of February 2022 has changed the political situation significantly both in Europe and the whole world. This panel session aims to further our knowledge on the developments leading up to the situation as well as looking at future developments. We are looking for research topics focusing on Russia from the viewpoint of military sciences. The object of study may be the traditional use of military force, military capabilities and art of war or additionally we are looking for studies focusing on societal, economical and technological or industrial developments underlying the developments of Russian military force and capabilities in the long term. Presenting language may be Finnish or English. Abstract should be written in the presenting language.

Venäjä-teemaryhmä

Teemaryhmään kutsutaan niin sotilastaustaisia kuin siviilitaustaisiakin tutkijoita, joita kiinnostaa Venäjä-tutkimus sotatieteellisessä viitekehyksessä. Kiinnostuksen kohteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti Venäjää, sen toimintaa ja tavoitteita muuttuneessa maailmantilanteessa. Venäjän 24.2.2022 aloittaman Ukrainassa käytävän sodan myötä turvallisuuspoliittinen tilanne on radikaalisti muuttunut Euroopassa ja jopa koko maailmassa. Tämän teemaryhmän tarkoituksena on tuottaa lisää ymmärrystä niin tähän tilanteeseen johtaneista syistä ja sen kehityksestä kuin myös arvioita tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista. Esiteltäväksi kutsutaan tutkimustöitä, jotka käsittelevät Venäjä-teemaa joltakin, laaja-alaisesti tulkiten sotatieteiden kenttään kuuluvalta katsantokannalta. Kiinnostuksen kohteena voi olla siten perinteisen sotilaallisen voiman, suorituskyvyn ja sotataidon lisäksi vaikkapa Venäjän yhteiskunnan, talouden ja teknologisen osaamisen sekä teollisen tuotannon kehitys, jotka pitkällä aikajänteellä vaikuttavat Venäjän sotilaalliseen voimaan ja suorituskykyyn. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s